ALGEMENE VOORWAARDEN

Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid The Social Selling Company B.V., tevens handelend onder de namen ‘SSC’ en gevestigd en kantoorhoudende te, 1411 AW Naarden, aan de Amsterdamsestraatweg 5 aldaar.

Artikel 1 – Definities

in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Gebruiker: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid The Social Selling Company B.V. 


 2. Wederpartij: degene die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze, meer bepaald elektronische wijze, de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard; 


 3. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van de gebruiker; 


 4. Documenten: informatiedragers in welk vorm dan ook; 


 5. Opdracht: de overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij; 


 6. Leads: het tot stand brengen van de conversie van 2e lijns contacten op LinkedIn naar 
1e lijns contacten. 


Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn op elke overeenkomst en voucher tussen gebruiker en wederpartij deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 


 2. Het in het voorgaande lid bepaalde geldt eveneens voor (nadere dan wel aanvullende) overeenkomsten en/of vouchers tussen gebruiker en wederpartij waarbij de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden niet (uitdrukkelijk) is ingeroepen. 


 3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en zullen slechts gelden voor die overeenkomst met betrekking waartoe die
afwijkingen zijn overeengekomen. 


 4. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden dan wel de overeenkomst nietig of anderszins niet afdwingbaar zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen in dat geval hun uiterste best doen om overeenstemming te bereiken over een bepaling, die de nietige bepaling(en) zoveel mogelijk benadert. 


 1. De toepasselijkheid van eventueel door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden, ook indien daarnaar eerder door de wederpartij is verwezen, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, welke afwijzing de wederpartij middels aanvaarding van de toepasselijkheid van de onderhavige Algemene Voorwaarden aanvaardt. 


 2. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of van de tussen partijen gesloten overeenkomst in strijd mocht(en) komen met dwingendrechtelijke bepalingen, vastgesteld of vast te stellen door de daartoe bevoegde instantie, dan worden deze bepalingen geacht in de plaats te zijn getreden van de betreffende bepalingen van deze Algemene Voorwaarden respectievelijk de betreffende overeenkomst. 


 3. Alle aanbiedingen, offertes of concepten van gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod, de offerte of het concept uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven. 


 4. Voor zover niet anders is bepaald, komt een overeenkomst met gebruiker pas tot stand indien en zodra gebruiker een opdracht schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard dan wel bevestigd en tenzij gebruiker het aanbod, de offerte of het concept, onverwijld na de ontvangst van de schriftelijke aanvaarding herroept. 


Artikel 3 – De opdracht

 1. Gebruiker voert de werkzaamheden uit zoals deze zijn overeengekomen tussen gebruiker en wederpartij, op basis van de leveringsovereenkomst van gebruiker en de onderhavige Algemene
Voorwaarden. 


 2. Indien en zodra enige tegenstrijdigheid of onduidelijkheid mocht ontstaan tussen de Algemene Voorwaarden en de leveringsovereenkomst, dan prevaleert de bepaling uit de leveringsovereenkomst, gevolgd door deze algemene voorwaarden. 


Artikel 4 – Verplichtingen opdrachtgever/wederpartij

 1. Wederpartij gedraagt zich jegens de gebruiker als een goed en zorgvuldig opdrachtgever. 


 2. Wederpartij is gehouden tot de tijdige verstrekking van door of namens hem verstrekte inlichtingen, gegevens, inzage in (digitale) bestanden en alle overige informatie en/of medewerking die noodzakelijk zijn voor de gebruiker om de opdracht naar behoren te vervullen, en staat in voor de juistheid van de door of namens hem verstrekte inlichtingen, gegevens en informatie. De wederpartij vrijwaart gebruiker voor aansprakelijkheid jegens derden ter zake van de inlichtingen, gegevens en informatie. Wederpartij verstrekt de door gebruiker verzochte informatie, documentatie of verschaft toegang binnen 24 uur nadat gebruiker daar om heeft verzocht.

 1. Wederpartij is gehouden om de gebruiker onverwijld te waarschuwen indien hij in de adviezen, inlichtingen of andere informatie van gebruiker enige tekortkoming of onjuistheid opmerkt of heeft kunnen opmerken. 


 2. Zonder voorafgaande toestemming van gebruiker is het wederpartij niet toegestaan om zijn rechten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde. 


 3. Wederpartij vrijwaart gebruiker tegen aanspraken van derden, welke aanspraken op enigerlei wijze zijn gerelateerd aan de werkzaamheden van gebruiker ten behoeve van wederpartij. 


 4. Indien en zodra de wederpartij in verzuim komt te verkeren in verband met diens eigen verplichting(en) uit hoofde van dit artikel, is gebruiker gerechtigd zijn werkzaamheden en diensten vanaf dat moment op te schorten en/of over te gaan tot (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst, onverminderd het recht op schadevergoeding, mede omvattend vergoeding van de gederfde winst. 


Artikel 5 – Verplichtingen gebruiker

 1. Gebruiker is verplicht de door hem te verrichten diensten en werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en als redelijk bekwaam opdrachtnemer uit te voeren. Op gebruiker rusten aldus inspanningsverbintenissen. Gebruiker verbindt zich er uitdrukkelijk niet toe, dat de door gebruiker tot stand gebrachte leads daadwerkelijk klanten, opdrachtgevers of anderszins van wederpartij worden. Na de leads tot stand te hebben gebracht, dient wederpartij en/of haar salesmedewerker deze leads tot klanten te converteren. 


 2. Het eventueel betrekken en/of inschakelen van derden bij de uitvoering van de werkzaamheden geschiedt uitsluitend in overleg tussen gebruiker en wederpartij. Alsdan geldt wederpartij als de opdrachtgever van deze derde(n) en is wederpartij gehouden om aan alle verplichtingen, indien toepasselijk en onder meer doch daartoe niet beperkt, terzake van (sociale) verzekeringen, afdracht premies, voldoen aan de vreemdelingenwetgeving en dergelijke meer te voldoen. Gebruiker draagt daarvoor nimmer de verantwoordelijkheid, noch is hij daarvoor aansprakelijk en wederpartij vrijwaart gebruiker tegen elke eventuele aansprakelijkheid in verband met deze derden. 


 

3. Derden, op voet van het vorige lid van dit artikel ingeschakeld, verrichten hun werkzaamheden voor eigen rekening en risico. Gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de door deze derden verrichte werkzaamheden.

Artikel 6 – Betaling

 1. In aanvulling op hetgeen in verband met de betaling in de leveringsovereenkomst tussen gebruiker en wederpartij is overeengekomen, geldt het navolgende. 


 2. Alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen die gebruiker tegen de wederpartij moet treffen als gevolg van het niet nakomen door wederpartij van zijn verplichtingen jegens gebruiker, zijn voor rekening van wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op voet van de Wet en het Besluit normering buitengerechtelijke incassokosten. 


 3. Indien en zodra de wederpartij op enigerlei wijze zijn verplichtingen jegens gebruiker niet nakomt is gebruiker gerechtigd zijn werkzaamheden en diensten vanaf dat moment op te schorten en/of over te gaan tot (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst, in beide gevallen onverminderd het recht op schadevergoeding, mede omvattend vergoeding van de gederfde winst. 


Artikel 7 – Klachten

Klachten, van welke aard dan ook – over de geleverde diensten, over de factuur of anderszins – dienen binnen 10 werkdagen nadat wederpartij enige onvolkomenheid, onjuistheid of gebrek heeft ontdekt of kunnen ontdekken dan wel, in het geval facturen, binnen 10 werkdagen na de factuurdatum, schriftelijk en onder opgave van de redenen en aard van de klacht aan gebruiker te worden gemeld, bij gebreke waarvan wederpartij al haar rechten ten aanzien van de klacht heeft verwerkt.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

1. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor welke schade, uit welken hoofde dan ook, behoudens in geval van opzet of grove schuld van de directie of leidinggevende ondergeschikte van gebruiker. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ongeacht de grondslag van de beweerde vordering tot schadevergoeding, of deze nu de toerekenbare tekortkoming, de onrechtmatige daad, de onverschuldigde betaling, de ongerechtvaardigde verrijking, de zaakwaarneming of de redelijkheid en billijkheid betreft.

 

 1. Onverminderd het in het voorgaande lid van dit artikel bepaalde is elke aansprakelijkheid van gebruiker ter zake van bedrijfsschade, omzetderving, schade door verlies of beschadiging van gegevens en/of bestanden of enige andere vorm van indirecte schade dan wel gevolgschade, uit welken hoofde dan ook, uitdrukkelijk uitgesloten. Evenzeer is elke aansprakelijkheid van gebruiker, onverminderd het voorgaande lid van dit artikel, uit hoofde van enige vordering uit ongerechtvaardigde verrijking of welke andere grondslag dan ook, uitgesloten. 


 2. Onverminderd het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde is gebruiker niet gehouden tot nakoming noch tot het voldoen aan ongedaanmakingsverbintenissen na ontbinding van de overeenkomst. De overeenkomst kan door de wederpartij niet worden ontbonden of vernietigd. 


 3. De wederpartij vrijwaart gebruiker tegen aanspraken van derden, medewerkers van gebruiker daaronder begrepen, uit welken hoofde dan ook, op schadevergoeding als gevolg van onrechtmatig dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de wederpartij door gebruiker geleverde diensten en/of door gebruiker verrichte werkzaamheden. 


 4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor de werkzaamheden en/of diensten en/of schade, verricht dan wel veroorzaakt door een bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derde. 


 5. Zou gebruiker op enigerlei wijze toch aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het totaal bedrag van de door gebruiker, tot het moment van het ontstaan van de schade, in rekening gebrachte en gefactureerde bedragen. 


 6. Onverminderd het in de voorgaande leden bepaalde vervalt elk vorderingsrecht van wederpartij op gebruiker binnen één jaar na het ontstaan van de schade of het begin daarvan. 


Artikel 9 – Overmacht

 1. Gebruiker is niet gehouden tot nakoming van zijn verplichtingen indien en zodra er sprake is van een omstandigheid die overmacht aan de zijde van gebruiker oplevert. 


 2. Tussen Partijen wordt als overmacht beschouwd enige technische-, elektrische- of andere storing die tot gevolg heeft dat het gedurende tenminste 1 aaneengesloten uur niet mogelijk is om digitale werkzaamheden te verrichten. 


 3. Ten aanzien van gebruiker wordt in het bijzonder, doch daartoe niet beperkt, als overmacht beschouwd de mogelijke, illegale en onrechtmatige, inbreuk in haar digitale gegevens in ruimste zin des woords door derden, als gevolg waarvan mogelijk 


vertrouwelijke informatie toebehorend aan wederpartij door derden wordt

verkregen en mogelijk verspreid.
4. Ten aanzien van gebruiker geldt in het bijzonder, doch daartoe niet beperkt dat

tekortschietende apparatuur, overheidsingrijpen, bedrijfs- of energiestoringen, tekortschietende toeleveranciers en ziekte van een of meerdere van haar medewerkers en andere door gebruiker ingeschakelde derden als overmacht aan de zijde van gebruiker heeft te gelden.

Artikel 10 – Toepasselijk recht

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepasing. 


 2. Alle geschillen die naar aanleiding van de leveringsovereenkomst en/of deze 
Algemene Voorwaarden mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem. 


 

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat The Social Selling Company B.V. in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. The Social Selling Company B.V. gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;

 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;

 • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;

 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;

 • product- en dienstontwikkeling;

 • het bepalen van strategie en beleid;

 • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot The Social Selling Company B.V. ., haar relaties en haar medewerkers.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens;

 • geslacht;

 • e-mailadres;

 • (mobiel) telefoonnummer;

 • IP-adres;

 • technische browserinformatie;

 • cookie ID;

 • klik- en surfgedrag.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

De gegevens welke wij van u verzameld hebben (via zowel formulieren als Google Analytics) kunnen ingezien worden door onze websitebouwer: The Social Selling Company B.V. Dit met het doel om onze website te kunnen onderhouden en verbeteren. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met hen afgesloten.

De gegevens welke wij van u verzameld hebben (via formulieren) kunnen ingezien worden door administrators van The Social Selling Company B.V. Dit met het doel om te waarborgen dat u niet verkeerde en/of ongewenste communicatie ontvangt.

Gegevensbeveiliging

The Social Selling Company B.V. maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Cookies

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);

 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);

 • om het mogelijk te maken om onze website te delen via social media (social media cookies).

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van The Social Selling Company B.V. . of die van een derde partij.

Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Wij gebruiken de volgende technische cookies:

 • Cookie: Sessie cookie 
  Naam: Willekeurig gegenereerde cijfer- en lettercombinatie.
  Functie: Deze 1st party website sessiecookie wordt gebruikt om informatie over elk bezoek aan de website bij te houden en zo kernfunctionaliteit van de website mogelijk te maken. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie, en geldt slechts voor de duur van het bezoek. Zodra een gebruiker de webbrowser sluit wordt deze cookie verwijderd.
  Bewaartermijn: Einde van de sessie

 • Cookie: Cookiemelding
  Naam: accept_cookie 
  Functie: Deze 1st party cookie wordt door onze website ingesteld om toestemming van de gebruiker voor het gebruik van cookies vast te leggen. Dit voorkomt dat de cookie-banner opnieuw verschijnt iedere keer dat de gebruiker onze website bezoekt. Deze cookie houdt geen persoonlijke informatie bij.
  Bewaartermijn: 1 jaar

Analytische cookies

Daarnaast worden er op deze websitecookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij gebruiken de volgende analytische cookies:

 • Cookie: Google Analytics
  Naam: _ga
  Functie: Deze 3rd party Google Analytics persistent cookie wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden bij het verzamelen van informatie over de volgende paginabezoeken. Deze cookie helpt ons om te bepalen welke websitegebieden moeten worden verbeterd en met deze _ga cookie is het niet mogelijk voor ons om een gebruiker persoonlijk te identificeren omdat er geen persoonlijke informatie of gegevens worden bijgehouden.
  Bewaartermijn: 2 jaar

 • Cookie: Google Analytics
  Naam: _gat
  Functie: Deze 3rd party Google Analytics sessiecookie wordt gebruikt door Google Analytics om de zoeksnelheid in de richting van hun servers te monitoren. Deze cookie helpt ons om te bepalen welke websitegebieden moeten worden verbeterd en met deze _gat cookie is het niet mogelijk voor ons om een gebruiker persoonlijk te identificeren omdat er geen persoonlijke informatie of gegevens worden bijgehouden.
  Bewaartermijn: 10 minuten

 • Cookie: Google Analytics
  Naam: _gid
  Functie: Deze 3rd party Google Analytics persistent cookie wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden bij het verzamelen van informatie over de volgende paginabezoeken. Deze cookie helpt ons om te bepalen welke websitegebieden moeten worden verbeterd en met deze _gid cookie is het niet mogelijk voor ons om een gebruiker persoonlijk te identificeren omdat er geen persoonlijke informatie of gegevens worden bijgehouden.
  Bewaartermijn: 1 dag

 • Cookie: Google Analytics
  Naam: 1P_JAR
  Functie: Deze cookie wordt door Google gebruikt om op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties aangepaste advertenties op Google-sites te laten zien.
  Bewaartermijn: 1 maand

 • Cookie: Google Analytics
  Naam: IDE
  Functie: Deze cookie is van Google DoubleClick en wordt gebruikt om gepersonaliseerde advertenties te tonen die gebaseerd zijn op eerdere bezoeken aan onze website.
  Bewaartermijn: 1 jaar

 • Cookie: Google Analytics
  Naam: NID
  Functie: Deze cookie wordt door Google gebruikt om op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties aangepaste advertenties op Google-sites te laten zien.
  Bewaartermijn: 6 maanden

 • Cookie: Google Analytics
  Naam: APISID
  Functie: Deze cookie wordt door Google gebruikt om logingegevens van een Google-account te onthouden.
  Bewaartermijn: 2 jaar

 • Cookie: Google Analytics
  Naam: SAPISID
  Functie: Deze cookie wordt door Google gebruikt om logingegevens van een Google-account te onthouden.
  Bewaartermijn: 2 jaar

 • Cookie: Google Analytics
  Naam: HSID
  Functie: Deze cookie wordt door Google gebruikt om logingegevens van een Google-account te onthouden.
  Bewaartermijn: 2 jaar

 • Cookie: Google Analytics
  Naam: SID
  Functie: Deze cookie wordt door Google gebruikt om logingegevens van een Google-account te onthouden.
  Bewaartermijn: 2 jaar

 • Cookie: Google Analytics
  Naam: SIDCC
  Functie: Deze cookie wordt door Google gebruikt om logingegevens van een Google-account te onthouden.
  Bewaartermijn: 3 maanden

 • Cookie: Google Analytics
  Naam: SSID
  Functie: Deze cookie wordt door Google gebruikt om logingegevens van een Google-account te onthouden.
  Bewaartermijn: 2 jaar

 • Cookie: Google Analytics
  Naam: CONSENT 
  Functie: Cookie consent instelling.
  Bewaartermijn: 20 jaar

 • Cookie: Google Analytics
  Naam: DV
  Functie: Deze cookie wordt door Google gebruikt om op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties aangepaste advertenties op Google-sites te laten zien.
  Bewaartermijn: 15 minuten

 • Cookie: Visual Website Optimzer
  Naam: _vwo_uuid_v2
  Functie: Stelt ons in staat verschillende varianten van pagina’s te testen om de gebruikersbeleving te verbeteren.
  Bewaartermijn: 1 jaar

 • Cookie: Sales Feed
  Naam: sfsid
  Functie: Herkent B2B bedrijven op basis van vast IP adres. Wordt gebruikt voor klantretentie en dataverrijking.
  Bewaartermijn: Wordt niet opgeslagen.

 • Cookie: Act-On
  Naam: wp12882
  Functie: Registreert de activiteit van bekende prospects binnen Act-On.
  Bewaartermijn: 1 jaar

Social media cookies

Om het mogelijk te maken voor u om onze informatie op deze website te delen via de diverse social media kanalen maken wij gebruik van de volgende cookies:

 • Cookie: Advertentie- en LinkedIn Insight Tags
  Naam: BizoID
  Functie: Statistieken voor LinkedIn-advertenties.
  Bewaartermijn: 6 maanden

 • Cookie: Advertentie- en LinkedIn Insight Tags
  Naam: JSESSIONID
  Functie: JSESSIONID is een platform sessie-cookie en wordt gebruikt door sites met JavaServer Pages (JSP). De cookie wordt door de server gebruikt om een sessie met een anonieme gebruiker in stand te houden.
  Bewaartermijn: Einde van de sessie

 • Cookie: Advertentie- en LinkedIn Insight Tags
  Naam: UserMatchHistory
  Functie: JSE Statistieken voor LinkedIn-advertenties.
  Bewaartermijn: 6 maanden

 • Cookie: LinkedIn knop voor delen en advertentietags
  Naam: bcookie
  Functie: Browser-ID-cookie.
  Bewaartermijn: 1 jaar

 • Cookie: LinkedIn knop voor delen en advertentietags
  Naam: bscookie
  Functie: Beveiligde browser-ID-cookie.
  Bewaartermijn: 1 jaar

 • Cookie: LinkedIn knop voor delen en advertentietags
  Naam: lang
  Functie: Geplaatst door LinkedIn wanneer een webpagina een ingebed ‘volg ons’-paneel bevat.
  Bewaartermijn: Einde van de sessie

 • Cookie: LinkedIn knop voor delen en advertentietags
  Naam: lidc
  Functie: Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services.
  Bewaartermijn: 1 dag

 • Cookie: Disqus
  Naam: G_ENABLED_IDPS
  Functie: Statistieken voor Disqus advertenties.
  Bewaartermijn: Einde van de sessie

 • Cookie: AddThis
  Naam: __atuvc
  Functie: AddThis gebruikt cookies om bij te houden op welke websites die gebruik maken van AddThis een bezoeker komt.
  Bewaartermijn: 1 jaar

 • Cookie: AddThis
  Naam: __atuvs
  Functie: AddThis gebruikt cookies om bij te houden op welke websites die gebruik maken van AddThis een bezoeker komt.
  Bewaartermijn: 1 jaar

 • Cookie: AddThis
  Naam: di2 
  Functie: AddThis gebruikt cookies om bij te houden op welke websites die gebruik maken van AddThis een bezoeker komt.
  Bewaartermijn: 1 jaar

 • Cookie: AddThis
  Naam: loc 
  Functie: AddThis gebruikt cookies om bij te houden op welke websites die gebruik maken van AddThis een bezoeker komt.
  Bewaartermijn: 1 jaar

 • Cookie: AddThis
  Naam: ouid 
  Functie: AddThis gebruikt cookies om bij te houden op welke websites die gebruik maken van AddThis een bezoeker komt.
  Bewaartermijn: 1 jaar

 • Cookie: AddThis
  Naam: uid 
  Functie: AddThis gebruikt cookies om bij te houden op welke websites die gebruik maken van AddThis een bezoeker komt.
  Bewaartermijn: 1 jaar

 • Cookie: AddThis
  Naam: uvc 
  Functie: AddThis gebruikt cookies om bij te houden op welke websites die gebruik maken van AddThis een bezoeker komt.
  Bewaartermijn: 1 jaar

 • Cookie: AddThis
  Naam: vc 
  Functie: AddThis gebruikt cookies om bij te houden op welke websites die gebruik maken van AddThis een bezoeker komt.
  Bewaartermijn: 1 jaar

 • Cookie: Facebook
  Naam: fr
  Functie: Encrypted Facebook ID en Browser ID.
  Bewaartermijn: 3 maanden

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulp pagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten

U mag The Social Selling Company B.V. . vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u The Social Selling Company B.V. verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het contactformulier, ons een e-mail te sturen via info@thesocialsellingcompany.com of door telefonisch contact met ons op te nemen via +31 88 73 05 500 op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.